Rekrutacja 2022/2023

  • Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej

wchodzącej w skład

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku

 


Pierwszy zjazd dla kierunków technik sterylizacji medycznej oraz technika usług kosmetycznych odbędzie się 17 września 2022 r.

 2222

INFORMACJE O REKRUTACJI

 

 

 

pop

1 rek

2 rrek

 

lekarz

Składanie dokumentów: od 16 maja 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

24 sierpnia 2022 r. godz. 15:00 – ostateczne ogłoszenie wyników rekrutacji

Dokumenty wymagane przy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do Szkoły – wniosek do szkoly 2022-2023

załączniki do wniosku:

– Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)

– 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)

– Dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej 20 zł

nr konta: 06 9343 0005 0013 0329 2000 0010 CKZiU Giżycko

Tytuł przelewu: imię i nazwisko i nazwa kierunku

– Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych

– Karta szczepień lub potwierdzenie szczepienia p/WZW/B

– Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy)

– Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – jeśli posiadasz

– Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności – jeśli posiadasz

 

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów

 

 

 

UPRAWNIENIA UZYSKANE PRZEZ ABSOLWENTA SZKOŁY:

– Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej

– Dyplom zawodowy wraz z suplementami (w języku polskim i angielskim)

Zgodny z EUROPASS potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

– Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej