Rekrutacja 2021/2022

INFORMACJE O REKRUTACJI

Rozpoczęcie roku szkolnego (informacja ogólna)

rozpoczęcie

*******************************************

lekarz medycyny

********************************************

przedłużona rekrutacja

********************************************

ogłoszenie rekrutacja 24.08

OFERTA EDUKACYJNA

17 MAJ 2021 R.

Składanie dokumentów: 17 maj 2021 r. – 23 sierpień 2021 r.

24.08.2021r. godz. 15.00 – ostateczne ogłoszenie wyników rekrutacji

Dokumenty wymagane przy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do Szkoły – wniosek do szkoły 2021-2022

załączniku do wniosku:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
 2. 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)
 3. Dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej 20 zł

  nr konta: 06 9343 0005 0013 0329 2000 0010 CKZiU Giżycko

  Tytuł przelewu: imię i nazwisko i nazwa kierunku

 4. Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 5. Karta szczepień lub potwierdzenie szczepienia p/WZW/B
 6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy)
 7. Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się – jeśli posiadasz
 8. Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności – jeśli posiadasz

Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest osobiste złożenie wymaganych dokumentów