OPIEKUN MEDYCZNY

Kształcenie policealne trwa półtorej roku w systemie stacjonarnym (3dni w tygodniu w godzinach popołudniowych). Działania opiekuna medycznego obejmują czynności z zakresu rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej:

  • zaspokajania podstawowych potrzeb biologicznych pacjenta,
  • aktywowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,
  • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego osoby chorej i niesamodzielnej,
  • dbanie o higienę otoczenia,
  • promowanie zachowań prozdrowotnych,
  • wykonywanie zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych,
  • współpracowanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym w celu zapewnienia całościowej opieki osobie chorej,
  • udzielania wsparcia emocjonalnego osobie chorej i jej rodzinie,
  • pomoc w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.

Po zdaniu egzaminu i otrzymaniu dyplomu wykwalifikowani opiekunowie medyczni mogą zajmować się indywidualną opieką w domu pacjenta, znaleźć zatrudnienie w takich instytucjach jak: szpitale, zakłady opiekuńczo- lecznicze, ośrodki pomocy społecznej, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Warto pamiętać, że coraz więcej osób decyduje się na podjęcie legalnego zatrudnienia za granicą. Polscy opiekunowie medyczni są cenieni przez zagranicznych pracodawców przede wszystkim za doskonałe przygotowanie merytoryczne, pracowitość, cierpliwość i empatię względem osób starszych. W przyszłości wykwalifikowani opiekunowie medyczni będą mogli liczyć na coraz lepsze perspektywy pracy. Ma to związek z postępującym starzeniem się społeczeństw. Wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne pozwoli znaleźć zatrudnienie wielu osobom, które zdecydują się pracować w tym trudnym ale też dającym satysfakcję zawodzie.
Program nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki, socjologii, anatomii, fizjologii, patologii, zdrowia publicznego, opieki nad osobą chorą i niesamodzielną, podstaw prawa i ekonomii, zabiegów higienicznych, oraz udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.
Praktyka zawodowa odbywa się w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach pomocy społecznej. Jej celem jest doskonalenie umiejętności komunikowania się i sprawowania opieki nad chorym i niesamodzielnym pacjentem oraz podopiecznym przebywającym w różnych placówkach opieki zdrowotnej i opieki społecznej.